Cliente:
Date:January 23, 2023

FOTOMEMÒRIES 2022

Els arxius tenen el poder de privilegiar i marginar. Poden ser una eina d’hegemonia; poden ser una eina de resistència. Reflecteixen i constitueixen relacions de poder… Són la base i la validació de les històries que ens contem a nosaltres mateixos, les narratives que donen cohesió i significat als individus, grups i societats. Arxius, documents i poder (Schwartz i Cook, 2002)

Com a espai viu, en creixement constant i depositari de les nostres històries, un arxiu, ha de ser un espai per a tots i totes, perquè els arxius són les persones i la seva història: passat, present i futur. L’arxiu inclusiu genera confiança i derroca les barreres d’accés, participació i comprensió. És audaç, actiu i amb visió de futur. L’arxiu innovador ho canvia tot, en constant adaptació, reconsidera i remodela la seva pràctica per a enfrontar els seus desafiaments contemporanis i futurs. Desenvolupant noves habilitats i considerant la tecnologia i societat emergent, l’arxiu disruptiu reafirma i transforma la seva missió històrica per a connectar-se amb l’audiència més gran i diversa possible. Amb aquest propòsit es du a terme el projecte Fotomemòries dirigit a la gent gran de Barcelona, i que duem a terme a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Acompliran el projecte 60 persones grans de la ciutat de Barcelona, dividides en 5 grups, durant 6 sessions de durada per cada projecte.

Fotomemòries dirigit a persones grans de la ciutat de Barcelona, és una proposta de fotografia i memòria, per a treballar, reconèixer i generar propostes artístiques, a la vegada que desenvolupar un exercici de reminiscència amb les imatges de les persones participants i les provinents dels fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Les persones participants són proactives, cercant la seva participació en tot moment i recollint les seves experiències de vida, a partir d’estones de debat, derivats de l’observació de les fotografies aportades per l’AFB, també a partir de propostes plàstiques amb les imatges que se’ls proposen durant les 6 sessions de durada del projecte.

La voluntat del projecte és recollir vivències i memòria viva, cercar espais de conversa i socialització, i apropar el contingut i la sensibilitat vers aquest tipus de documents a les persones, fent valdre el patrimoni cultural que aporta l’Arxiu Fotogràfic de la ciutat.

Amb aquesta proposta es planteja com les persones grans, poden arribar a estar motivades per a visitar i participar activament en l’aprenentatge dins d’un entorn com un Arxiu, i com aquesta participació en activitats culturals els pot reportar un gran gaudi i benefici pel que fa a la seva salut i qualitat de vida. Els arxius difonen coneixement, experiències, narratives i en aquest sentit la gent gran pot veure’s beneficiada pel que fa a l’estimulació cognitiva, l’aprenentatge continu i les relacions socials amb altres persones.